Mới nhất

“Nghịch tử” 17 tuổi giết cha

Giận cha, cậu thanh niên 17 tuổi hết lần này đến lần khác dùng đủ loại hung khí...