Có thể bạn chưa biết: Công an và cảnh sa’t khác nhau như thế nào?

Có thể bạn chưa biết: Công an và cảnh sa’t khác nhau như thế nào?

31/12/2018 12:11
Long Nhất

Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người không biết được sự khác nhau giữa công an và cảnh sa’t, họ thường dùng nhầm 2 khái niệm này với nhau!

Hỏi: Công an và cảnh sa’t khác nhau như thế nào?

Đáp:

Chúng ta thường gọi chung những người mang sắc phục, làm việc trong các đơn vị v.ũ tr.a.ng nhân dân là công an hoặc cảnh sa’t nhưng không mấy ai biết được sự khác biệt! Trên thực tế, khái niệm công an và cảnh sa’t có sự khác biệt rất lớn!

“Công an nhân dân là lực lượng v.ũ tr.a.ng nhân dân, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đ.â’u tr.anh ph.òng, ch.ô’ng tộ.i p.hạm.

Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng Cảnh sa’t nhân dân và Công an xã”. Trích Điều 4, Luật Công an nhân dân trong Cơ sở Dữ liệu Văn bản Pháp luật Trung Ương.

Có thể bạn chưa biết: Công an và cảnh sát khác nhau như thế nào? - Ảnh 2.

Như vậy, từ trong đoạn trích trên, chúng ta thấy đã thấy được sự khác nhau cơ bản của 2 khái niệm này, công an có ý nghĩa lớn hơn và bao gồm cả bộ phận cảnh sa’t.

Ngoài ra, nhiệm vụ, chức năng của công an và cảnh sa’t cũng khác nhau.

“Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đ.â’u tr.anh ph.òng, chô’ng tội p.hạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đâ’u tranh ph.òng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”, trích điều 14, Luật Công an nhân dân.

Có thể bạn chưa biết: Công an và cảnh sát khác nhau như thế nào? - Ảnh 1.

Nói dễ hiểu, Công an nhân dân bao gồm lực lượng An ninh nhân dân, Cánh sa’t nhân dân và Công an xã. Trong đó, bộ phận An Ninh có trách nhiệm ph.òng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đ.â’u tr.anh và làm thất bại các hoạt động x.â…m h.ạ…i an ninh quốc gia của các t.h.ế l..ự.c trong và ngoài nước.

Còn lực lượng Cảnh sa’t được giao nhiệm vụ để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ph.òng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đâ’u tr.anh chô’ng tội phạm trong nước.

Ngoài ra, họ còn phát hiện nguyên nhân và điều kiện phát sinh t.ộ.i p.h.ạm và kiến nghị biện pháp khắc phục tham gia giáo dụ.c đ.ố.i t.ượ.ng v.i p.h.ạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, khái niệm công an rộng hơn và bao gồm 2 lực lượng An ninh và Cảnh sa’t, tùy vào nhiệm vụ, tính chất công việc mà có tên gọi riêng cho phù hợp.

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận